sensei

ПРОГРАММА АТТЕСТАЦИИ ТАМУРА СЕНСЕЯ8 kyu:
shikko (mae shikko,usiro shikko)
ukemi (mae ukemi,ushiro ukemi)
tai sabaki — tenkan ashi
— koho tenkan ashi
— yoko tenkan
— zenpo tenkan ashi
— kokyu tenkan ashi
tachi waza
tai no henka
gyaku hanmi katate dori — kokyu nage
— uchi kaiten nage
suvari waza
riote dori — kokyu ho
7 kyu:
shikko (mae shikko,usiro shikko)
ukemi (mae ukemi,ushiro ukemi,yoko ukemi)
tai sabaki         — tenkan ashi
— koho tenkan ashi
— yoko tenkan
— ushiro tenkan
— zenpo tenkan ashi
— kokyu tenkan ashi
— kokyu no henka
ashi sabaki        — ayumi ashi
— tsugi ashi
— suri ashi
— okuri ashi
tachi waza
tai no henka
gyaku hanmi katate dori — kokyu nage (2 варианта)
— uchi kaiten nage
ai hanmi katate dori
— ikkyo (omote,ura)
— shiho nage (omote,ura)
— kote gaeshi
ryote dori — tenchi nage
suwari waza
ryote dori — kokyu ho

 

6 kyu:
tachi waza
ai hanmi katate dori — ikkio (omote,ura)
— nikyo (omote,ura)
— sankyo (omote,ura)
— shiho nage (omote,ura)
— kote gaeshi
— irimi nage
giaku hanmi katate dori — shiho nage (omote,ura)
— uchi kaiten nage
ryote dori — tenchi nage
suwari waza
ryote dori — kokyu ho
5 kyu:                                          не менее 1 месяца занятий после 6 кю.
tachi waza
katate dori — ikkio (omotr,ura)
— nikyo (omote,ura)
— sankyo (omote,ura)
— shiho nage (omote,ura)
shomen uchi — ikkyo (omote,ura)
— irimi nage
suwari waza
ryote dori — kokyu ho
4 kyu:                             не менее 2 месяцев занятий после 5 кю.
tachi waza
katate dori — kokyu nage (3 варианта)
— soto kaiten nage
— koshi nage
kata dori   — nikyo (omote,ura)
shomen uchi — ikkyo (omote,ura)
— irimi nage
yokomen uchi — shiho nage (omote,ura)
suwari waza
ryote dori — kokyu ho
3 kyu:                     не менее 3 месяцев или 50 часов занятий после 4 кю.
tachi waza
shomen uchi   — ikkyo (omote,ura)
— nikyo (omote,ura)
— sankyo (omote,ura)
— yonkyo (omote,ura)
— irimi nage
— kote gaeshi
ryote dori       — tenchi nage
— shiho nage (omote,ura)
— koshi nage
tsuki — irimi nage
        — kote gaeshi
suwari waza
shomen uchi — ikkyo (omote,ura)
— nikyo (omote,ura)
— sankyo (omote,ura)
— yonkyo (omote,ura)
ryote dori            — kokyu ho
2 kyu:                 не менее 3 месяцев или 50 часов занятий после 3 кю.
tachi waza
shomen uchi — ikkyo (omote,ura)
— nikyo (omote,ura)
— sankyo (omote,ura)
— yonkyo (omote,ura)
— irimi nage
— kote gaeshi
— soto kaiten nage
katate dori           — shiho nage (omote,ura)
— irimi nage
— kote gaeshi
— kaiten nage
— jiyu waza
kata dori              — ikkyo (omote,ura)
— nikyo (omote,ura)
— sankyo (omote,ura)
— yonkyo (omote,ura)
ryote dori — tenchi nage (omote,ura)
— koshi nage
— juji garami
— kokyu nage (3 варианта)
tsuki                      — irimi nage
                            — kote gaeshi
hanmi handachi waza
katate dori — shiho nage (omote,ura)
suwari waza
shomen uchi         — ikkyo (omote,ura)
— nikyo (omote,ura)
— sankyo (omote,ura)
— yonkyo (omote,ura)
kata dori               — ikkyo (omote,ura)
— nikyo (omote,ura)
— sankyo (omote,ura)
— yonkyo (omote,ura)
ryote dori — kokyu ho
1kyu:                  не менее 5 месяцев или 80 часов занятий после 2 кю.
tachi waza
shomen uchi — ikkyo (omote,ura)
— nikyo (omote,ura)
— sankyo (omote,ura)
— yonkyo (omote,ura)
— irimi nage
— kote gaeshi
— kaiten nage (uchi,soto)
yokomen uchi — ikkyo (omote,ura)
tachi waza
shomen uchi         — ikkyo (omote,ura)
— nikyo (omote,ura)
— sankyo (omote,ura)
— yonkyo (omote,ura)
— irimi nage
— kote gaeshi
— kaiten nage (uchi,soto)
yokomen uchi — ikkyo (omote,ura)
— nikyo (omote,ura)
— sankyo (omote,ura)
— yonkyo (omote,ura)
— gokyo
katate dori           — shiho nage (omote,ura)
— irimi nage
— kote gaeshi
— kaiten nage (uchi,soto)
— kokyu ho
kata dori              — ikkyo (omote,ura)
— nikyo (omote,ura)
— sankyo (omote,ura)
— yonkyo (omote,ura)
ryote dori             — tenchi nage (omote,ura)
— shiho nage (omote,ura)
— koshi nage
— juji garami
— kokyu ho
morote dori            — jiyu waza
tsuki                       — irimi nage
— kote gaeshi
— kaiten nage (uchi,soto)
ushiro ryote dori    — ikkyo (omote,ura)
— nikyo (omote,ura)
— sankyo (omote,ura)
— yonkyo (omote,ura)
— koshi nage
— juji garami
hanmi handachi waza
katate dori              — ikkyo (omote,ura)
— shiho nage (omote,ura)
— kote gaeshi
ryote dori — shiho nage (omote,ura)
suwari waza
shomen uchi — ikkyo (omote,ura)
— nikyo (omote,ura)
— sankyo (omote,ura)
— yonkyo (omote,ura)
yokomen uchi         — ikkyo (omote,ura)
— nikyo (omote,ura)
— sankyo (omote,ura)
— yonkyo (omote,ura)
kata dori                — ikkyo (omote,ura)
— nikyo (omote,ura)
— sankyo (omote,ura)
— yonkyo (omote,ura)
ryote dori — kokyu ho