Volgograd-Aikido

Программа аттестации Тамура сенсея

8 kyu:
 
shikko (mae shikko,usiro shikko)
ukemi (mae ukemi,ushiro ukemi)
tai sabaki — tenkan ashi
  — koho tenkan ashi
  — yoko tenkan
  — zenpo tenkan ashi
  — kokyu tenkan ashi
 

tachi waza
tai no henka
gyaku hanmi katate dori — kokyu nage
  — uchi kaiten nage
suvari waza
riote dori — kokyu ho
7 kyu:
 
shikko (mae shikko,usiro shikko)
ukemi (mae ukemi,ushiro ukemi,yoko ukemi)
tai sabaki         — tenkan ashi
  — koho tenkan ashi
  — yoko tenkan
  — ushiro tenkan
  — zenpo tenkan ashi
  — kokyu tenkan ashi
  — kokyu no henka
ashi sabaki        — ayumi ashi
  — tsugi ashi
  — suri ashi
  — okuri ashi
 

tachi waza
tai no henka
gyaku hanmi katate dori — kokyu nage (2 варианта)
  — uchi kaiten nage
ai hanmi katate dori
  — ikkyo (omote,ura)
  — shiho nage (omote,ura)
  — kote gaeshi
ryote dori — tenchi nage
suwari waza
ryote dori — kokyu ho

 

6 kyu:
 
tachi waza
ai hanmi katate dori — ikkio (omote,ura)
  — nikyo (omote,ura)
  — sankyo (omote,ura)
  — shiho nage (omote,ura)
  — kote gaeshi
  — irimi nage
giaku hanmi katate dori — shiho nage (omote,ura)
  — uchi kaiten nage
ryote dori — tenchi nage
suwari waza
ryote dori — kokyu ho
5 kyu:                                          не менее 1 месяца занятий после 6 кю.
 
tachi waza
katate dori — ikkio (omotr,ura)
  — nikyo (omote,ura)
  — sankyo (omote,ura)
  — shiho nage (omote,ura)
shomen uchi — ikkyo (omote,ura)
  — irimi nage
suwari waza
ryote dori — kokyu ho
4 kyu:                             не менее 2 месяцев занятий после 5 кю.
 
tachi waza
katate dori — kokyu nage (3 варианта)
  — soto kaiten nage
  — koshi nage
kata dori   — nikyo (omote,ura)
shomen uchi — ikkyo (omote,ura)
  — irimi nage
yokomen uchi — shiho nage (omote,ura)
suwari waza
ryote dori — kokyu ho
3 kyu:                     не менее 3 месяцев или 50 часов занятий после 4 кю.
 
tachi waza
shomen uchi   — ikkyo (omote,ura)
  — nikyo (omote,ura)
  — sankyo (omote,ura)
  — yonkyo (omote,ura)
  — irimi nage
  — kote gaeshi
ryote dori       — tenchi nage
  — shiho nage (omote,ura)
  — koshi nage
tsuki — irimi nage
        — kote gaeshi
suwari waza
shomen uchi — ikkyo (omote,ura)
  — nikyo (omote,ura)
  — sankyo (omote,ura)
  — yonkyo (omote,ura)
ryote dori            — kokyu ho
2 kyu:                 не менее 3 месяцев или 50 часов занятий после 3 кю.
 
tachi waza
shomen uchi — ikkyo (omote,ura)
  — nikyo (omote,ura)
  — sankyo (omote,ura)
  — yonkyo (omote,ura)
  — irimi nage
  — kote gaeshi
  — soto kaiten nage
katate dori           — shiho nage (omote,ura)
  — irimi nage
  — kote gaeshi
  — kaiten nage
  — jiyu waza
kata dori              — ikkyo (omote,ura)
  — nikyo (omote,ura)
  — sankyo (omote,ura)
  — yonkyo (omote,ura)
ryote dori — tenchi nage (omote,ura)
  — koshi nage
  — juji garami
  — kokyu nage (3 варианта)
tsuki                      — irimi nage
                            — kote gaeshi
hanmi handachi waza
katate dori — shiho nage (omote,ura)
suwari waza
shomen uchi         — ikkyo (omote,ura)
  — nikyo (omote,ura)
  — sankyo (omote,ura)
  — yonkyo (omote,ura)
kata dori               — ikkyo (omote,ura)
  — nikyo (omote,ura)
  — sankyo (omote,ura)
  — yonkyo (omote,ura)
ryote dori — kokyu ho
1kyu:                  не менее 5 месяцев или 80 часов занятий после 2 кю.
 
tachi waza
shomen uchi — ikkyo (omote,ura)
  — nikyo (omote,ura)
  — sankyo (omote,ura)
  — yonkyo (omote,ura)
  — irimi nage
  — kote gaeshi
  — kaiten nage (uchi,soto)
yokomen uchi — ikkyo (omote,ura)
tachi waza
shomen uchi         — ikkyo (omote,ura)
  — nikyo (omote,ura)
  — sankyo (omote,ura)
  — yonkyo (omote,ura)
  — irimi nage
  — kote gaeshi
  — kaiten nage (uchi,soto)
yokomen uchi — ikkyo (omote,ura)
  — nikyo (omote,ura)
  — sankyo (omote,ura)
  — yonkyo (omote,ura)
  — gokyo
katate dori           — shiho nage (omote,ura)
  — irimi nage
  — kote gaeshi
  — kaiten nage (uchi,soto)
  — kokyu ho
kata dori              — ikkyo (omote,ura)
  — nikyo (omote,ura)
  — sankyo (omote,ura)
  — yonkyo (omote,ura)
ryote dori             — tenchi nage (omote,ura)
  — shiho nage (omote,ura)
  — koshi nage
  — juji garami
  — kokyu ho
morote dori            — jiyu waza
tsuki                       — irimi nage
  — kote gaeshi
  — kaiten nage (uchi,soto)
ushiro ryote dori    — ikkyo (omote,ura)
  — nikyo (omote,ura)
  — sankyo (omote,ura)
  — yonkyo (omote,ura)
  — koshi nage
  — juji garami
hanmi handachi waza
katate dori              — ikkyo (omote,ura)
  — shiho nage (omote,ura)
  — kote gaeshi
ryote dori — shiho nage (omote,ura)
suwari waza
shomen uchi — ikkyo (omote,ura)
  — nikyo (omote,ura)
  — sankyo (omote,ura)
  — yonkyo (omote,ura)
yokomen uchi         — ikkyo (omote,ura)
  — nikyo (omote,ura)
  — sankyo (omote,ura)
  — yonkyo (omote,ura)
kata dori                — ikkyo (omote,ura)
  — nikyo (omote,ura)
  — sankyo (omote,ura)
  — yonkyo (omote,ura)
ryote dori — kokyu ho
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *